Η λειτουργία του συστήματος αποστείρωσης

Το μηχάνημα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο τριών τμημάτων:

  • Το θάλαμο φόρτωσης και ανάδευσης
  • Tο τμήμα τεμαχισμού
  • Tο θάλαμο κλιβανισμού (αποστείρωσης) και εκφόρτωσης

Φόρτωση

Τα ιατρικά απόβλητα φορτώνονται αυτομάτως στον άνω θάλαμο του μηχανήματος από την θυρίδα εισόδου, η οποία μόλις κλείσει δίνει την άδεια στο σύστημα ανάδευσης και τον τεμαχιστή να λειτουργήσουν.


Τεμαχισμός

Ο τεμαχισμός ξεκινάει αμέσως αφού η άνω θυρίδα κλείσει. Ο αναδευτήρας που υπάρχει στον άνω υποθάλαμο ωθεί τα απόβλητα στον τεμαχιστή. Ο τεμαχιστής αποτελούμενος από μοτέρ και συστοιχίες λεπίδων εδράζεται στο κέντρο και τεμαχίζει όλα τα απόβλητα ανεξαρτήτως συνθέσεως και συσκευασίας σε μικρά τεμάχια (2 cm³) τα οποία πέφτουν με το βάρος τους στον κάτω θάλαμο (εναρμόνιση με την Η.Π. 37591/2031 και το Πρότυπο ΕΛΟΤ αρ. 12740/00).
Η όλη διαδικασία είναι ορατή από γυάλινη ειδική θυρίδα.


Κλιβανισμός - Αποστείρωση

Μόλις τερματιστεί η διαδικασία κοπής δημιουργείται στο θάλαμο κενό (pre-vacuum), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και μέσω ατμοβολέα πολλαπλής εξόδου διοχετεύεται στο τεμαχισμένο φορτίο, υπέρθερμος ατμός 138 °C και πίεσης 3.8 bar για χρόνο διάρκειας 10 min, επιτυγχάνοντας πλήρη και ασφαλή μείωση των μικροβιακών πληθυσμών τάξεως 6log10 - 8log10. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας παρακολουθούνται και καταγράφονται ανά λεπτό. Συγχρόνως με το φορτίο, αποστειρώνονται ο άνω θάλαμος και ο τεμαχιστής.


Ψύξη

Η ψύξη έως τους 60 °C επιτυγχάνεται με εκτόξευση ψυχρού νερού στο εσωτερικό του διπλού τοιχώματος του κελύφους. Η πίεση ταυτόχρονα μειώνεται έως αυτήν του εξωτερικού περιβάλλοντος.


Αποστράγγιση – Κενό αέρα

Στη συνέχεια γίνεται αποστράγγιση του φορτίου και των υγροποιημένων υδρατμών. Κενό αέρος χρησιμοποιείται πριν από το άνοιγμα της θυρίδας, μέσω διαδικασίας φιλτραρίσματος, για να απομακρύνονται οι υδρατμοί των αποστειρωμένων αποβλήτων.


Εκφόρτωση

Η εκφόρτωση επιτυγχάνεται με το άνοιγμα της κάτω θυρίδας του συστήματος.


Έλεγχος Αποτελεσματικότητας

Η αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης ελέγχεται με χρήση κατάλληλων δεικτών (λωρίδες σπόρων Bacillus). Γίνεται χρήση ενός δείκτη για κάθε 200 λίτρα ωφέλιμου όγκου του θαλάμου αποστείρωσης με ένα ελάχιστο αριθμό 3 δεικτών. Οι δείκτες πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά 866-97.

Η πλήρως αυτή αυτοματοποιημένη διαδικασία έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 60 λεπτά, εξαρτώμενη από την σύνθεση και την ποσότητα των αποβλήτων. Ο συνολικός όγκος των αποβλήτων μειώνεται έως και 80%. Το τελικό προϊόν είναι αποστειρωμένα και τεμαχισμένα στα 2 εκατοστά απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά. Έχουν δε αποδεκτή περιεκτικότητα σε υγρασία και οσμή και καλύπτουν πλήρως τα προβλεπόμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Copyright © 2007 Aποστείρωση Α.Ε. | Κέντρο Αποστείρωσης Ιατρικών Αποβλήτων - Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου
Τηλ: 24250 22722 και 24250 22922, Φαξ: 24250 22727 | E-mail: info@sterilization.gr | Όροι χρήσης | Sitemap
XHTML | CSS